Polityka prywatności

1. Definicje

1.1. Administrator - OCB Software sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000700758, REGON: 368587767, NIP: 7010748175.
1.2. Aplikacja - oprogramowanie obsługiwane przez Administratora i rozpowszechniane pod nazwą „wash.app” za pośrednictwem aplikacji mobilnych dla oprogramowania iOS i Android.
1.3. Dane osobowe - informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.4. Podmiot danych - osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, w szczególności Użytkownik.
1.5. Polityka - niniejsza Polityka prywatności, przyjęta przez Administratora, określająca zasady przetwarzania danych osobowych, prawa przysługujące Podmiotom danych oraz sposób realizacji tych praw.
1.7. Regulamin - regulamin wydany przez Administratora na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w ramach Aplikacji w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie i drukowanie.
1.8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.9. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji lub innych usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

2.1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza Dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
2.2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych osobowych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
2.3. Przetwarzając Dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji Podmiotom danych. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Podmioty danych w sposób zgodny z przepisami.
2.4. Administrator zbiera informacje, w tym Dane osobowe, o Użytkownikach w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji.
2.5. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych Użytkowników, a także prawa przysługujące Podmiotom danych i sposób korzystania z tych praw.

3. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

3.1. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: support@wash.app lub pisemnie pod adresem siedziby.

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

4.1. W celu zapewnienia integralności i poufności Danych osobowych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do Danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
4.2. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
4.3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka związanego z przetwarzaniem Danych osobowych i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa Danych osobowych.

5. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z APLIKACJI

5.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników, w tym przede wszystkim dane niezbędne do utworzenia i obsługi Konta, dodatkowe dane podane dobrowolnie, dane wygenerowane wtórnie w związku z korzystaniem z Aplikacji oraz adres IP lub inne identyfikatory:
5.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia utworzenia Konta (rejestracji) i korzystania z Aplikacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie, w tym danych o geolokalizacji – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą można w każdym czasie wycofać poprzez usunięcie danych;
5.1.2. w celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymagań prawnych, którym podlega Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
5.1.3. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i sposobu korzystania z Konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
5.1.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
5.2. Konto w Aplikacji można utworzyć również za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. W takim wypadku Aplikacja pobierze z konta Użytkownika na portalu społecznościowym jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi Konta. Poprzez samodzielną zmianę ustawień wtyczki Użytkownik może w łatwy sposób rozszerzyć zakres pobieranych danych o takie, które mogą być przydatne przy korzystaniu z funkcjonalności Konta w Aplikacji. Informacje o zakresie i celach przetwarzania danych przez portal społecznościowy Facebook można znaleźć w polityce prywatności dostępnej pod linkiem: https://www.facebook.com/policy.php.
5.3. Aktywność Użytkownika, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5.4. Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Aplikacji jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

MARKETING

5.5. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).
5.6. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą SMS. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Co do zasady Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w szczególności przez czas korzystania z Aplikacji, a w przypadku Danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu wycofania wyrażonej zgody. W przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania.
6.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

7.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym dostawcom usług informatycznych, w szczególności usług hostingu i usługi komunikatora, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, dostawcom usług analitycznych, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.
7.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

8.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
8.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
8.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
8.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
8.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

9. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

9.1. Podmiotom danych, w tym w szczególności Użytkownikom, przysługują następujące prawa:
9.1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
9.1.2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
9.1.3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
9.1.4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
9.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które Podmiot danych wyraził zgodę – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
9.1.6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
9.1.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
9.1.8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
9.1.9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
9.1.10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

9.2. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić:
9.2.1. w formie pisemnej na adres siedziby Administratora;
9.2.2. drogą elektroniczną na adres e-mail: support@wash.app
9.3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
9.4. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo Danych osobowych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.
9.5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.
9.6. W przypadku skierowania żądania do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.
9.7. Administrator przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Podmiotów danych. Rejestr żądań przechowywany jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim danych.

ZASADY POBIERANIA OPŁAT

9.8. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:
9.8.1. zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł. Powyższa opłata zawiera koszty administracyjne związane z realizacją żądania;
9.8.2. zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł. Powyższa opłata zawiera koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań;
9.8.3. W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu tej osoby, jej miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

10.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
10.2 Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 1 września 2020 roku.